ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์เเละสิทธิการเช่า

อมตะซัมมิทโกรท

ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน

AMATAR

10.60 THB

เปลี่ยนแปลง (%) -%
ปริมาณซื้อขาย (หน่วย) 16,500
ปรับปรุงเมื่อ: 19 มกราคม 2561 16:38

ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์เเละสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท

กองทรัสต์มีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินที่กองทรัสต์ใช้ในการลงทุนเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าของโครงการ ("ทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก") ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

NAV

10.1376

เปลี่ยนแปลง (%)

0.25%

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ(บาท)

3,628,168,231.82

ณ วันที่ : 29 กันยายน 2560

เอกสารดาวน์โหลด

รายงานประจำปี
2559

ดาวน์โหลด