ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์เเละสิทธิการเช่า

อมตะซัมมิทโกรท

ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน

AMATAR

10.90 THB

เปลี่ยนแปลง (%) 0.93%
ปริมาณซื้อขาย (หน่วย) 11,500
ปรับปรุงเมื่อ: 19 ตุลาคม 2561 16:37

ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์เเละสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท

กองทรัสต์มีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินที่กองทรัสต์ใช้ในการลงทุนเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าของโครงการ ("ทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก") ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

NAV

10.1520

เปลี่ยนแปลง (%)

0.41%

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ(บาท)

3,633,320,795.96

ณ วันที่ : 30 มีนาคม 2561

เอกสารดาวน์โหลด

รายงานประจำปี
2560

ดาวน์โหลด