ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์เเละสิทธิการเช่า

อมตะซัมมิทโกรท

ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน

AMATAR

10.60 THB

เปลี่ยนแปลง (%) 0.95%
ปริมาณซื้อขาย (หน่วย) 8,000
ปรับปรุงเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2561 16:39

ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์เเละสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท

กองทรัสต์มีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินที่กองทรัสต์ใช้ในการลงทุนเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าของโครงการ ("ทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก") ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

NAV

10.1105

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.27%

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ(บาท)

3,618,472,822.92

ณ วันที่ : 29 ธันวาคม 2560

เอกสารดาวน์โหลด

รายงานประจำปี
2559

ดาวน์โหลด