คณะกรรมการ AMATAR

คณะกรรมการ AMATAR

1
นายอภินันท์ ณ ระนอง
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์การทำงาน
 • เมษายน 2551 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2
นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ
กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารและการจัดการสถาบันสถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ประสบการณ์การทำงาน
 • เมษายน 2557 – กุมภาพันธ์ 2558
  ผู้อำนวยการงานการเงินองค์กร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
 • พฤศจิกายน 2556 – ปัจจุบัน
  กรรมการ Amata Global Pte. Ltd.
 • มีนาคม 2555 – กุมภาพันธ์ 2558
  กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จำกัด
 • ธันวาคม 2552 – กุมภาพันธ์ 2558
  กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด
 • มีนาคม 2552 – ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
 • มีนาคม 2552 – กุมภาพันธ์ 2558
  กรรมการบริหาร บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
 • กุมภาพันธ์ 2552 – ปัจจุบัน
  Chairman of Inspection Committee ที่ Amata (Vietnam) Joint Stock Company
 • ตุลาคม 2551 – มีนาคม 2557
  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
3
นายสรวล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Cleveland State University
ประสบการณ์การทำงาน
 • เมษายน 2556 – ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท ซีล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • กันยายน 2552 – ปัจจุบัน
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอ เมกเคอ จำกัด