คณะกรรมการ AMATAR

คณะกรรมการ AMATAR

1
นายอภินันท์ ณ ระนอง
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์การทำงาน
 • เมษายน 2551 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
3
นายสรวล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Cleveland State University
ประสบการณ์การทำงาน
 • เมษายน 2556 – ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท ซีล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • กันยายน 2552 – ปัจจุบัน
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอ เมกเคอ จำกัด