ประวัติการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน

ประวัติการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน

การจ่ายประโยชน์ตอบแทน

ครั้งที่ ผลการดำเนินงานงวด อัตราผลประโยชน์ตอบแทน วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล
1 16 มิ.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 0.22 26 พ.ย. 2558 08 ธ.ค. 2558
2 01 ต.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.20 08 มี.ค. 2559 21 มี.ค. 2559
3 01 ม.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559 0.205 27 พ.ค. 2559 10 มิ.ย. 2559
4 01 เม.ย. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.21 26 ส.ค. 2559 09 ก.ย. 2559
5 01 ก.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2559 0.20 30 พ.ย. 2559 09 ธ.ค. 2559
6 01 ต.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.05 10 มี.ค. 2560 28 มี.ค. 2560
7 01 ม.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2560 0.20 29 พ.ค. 2560 09 มิ.ย. 2560
8 01 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.19 28 ส.ค. 2560 08 ก.ย. 2560
9 01 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 0.195 22 พ.ย. 2560 08 ธ.ค. 2560
10 01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.16 06 มี.ค. 2561 23 มี.ค. 2561
11 01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 0.19 25 พ.ค. 2561 08 มิ.ย. 2561
12 01 เม.ษ. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.19 27 ส.ค. 2561 07 ก.ย. 2561
13 01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.19 27 พ.ย. 2561 11 ธ.ค. 2561
14 01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.075 05 มี.ค. 2562 28 มี.ค. 2562
15 01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.20 27 พ.ค. 2562 10 มิ.ย. 2562
16 01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.19 - 09 ก.ย. 2562

การจ่ายเงินลดทุน

ครั้งที่ วันที่กรรมการมีมติ เงินลดทุน (บาทต่อหุ้น) วันปิดสมุดทะเบียน วันที่จ่าย
1 17 ก.พ. 2560 0.17 10 มี.ค. 2560 28 มี.ค. 2560
2 14 ก.พ. 2562 0.11 6 มี.ค. 2562 28 มี.ค. 2562