งบการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ


งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

รายการ 2559 ร้อยละ 2558 ร้อยละ
สินทรัพย์
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน: 4,792,951,897 บาท) 4,725,000,000 95.02 4,789,092,000 95.85
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 31 ธันวาคม 2559 : จำนวน 150,000,000 บาท) 151,398,746 3.04 - -
เงินฝากธนาคาร 70,435,408 1.42 175,777,493 3.52
ลูกหนี้
จากการให้เช่า 512,782 0.01 933,163 0.02
จากดอกเบี้ย 27,644 0.00 32,832 0.00
ลูกหนี้อื่น 483,816 0.01 191,655 0.00
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 23,395,308 0.47 30,185,713 0.60
สินทรัพย์อื่น 1,446,829 0.03 507,986 0.01
รวมสินทรัพย์ 4,972,700,533 100.00 4,996720,842 100.00
หนี้สิน
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 20,182,885 0.41 16,844,243 0.34
เงินมัดจำค่าเช่า 133,600,205 2.69 120,566,547 2.41
ค่าเช่ารับล่วงหน้า 2,113,798 0.04 2,198,190 0.04
เงินกู้ยืมระยะยาว 1,200,000,000 24.13 1,200,000,000 24.02
รวมหนี้สิน 1,355,896,888 27.27 1,339,608,980 26.81
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนจดทะเบียน หน่วยทรัสต์ 357,890,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท 3,578,900,000 71.97 3,578,900,000 71.62
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ หน่วยทรัสต์ 357,890,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท 3,578,900,000 71.97 3,578,900,000 71.62
กำไรสะสม 37,903,645 0.76 78,211,862 1.57
สินทรัพย์สุทธิ 3,616,803,645 72.73 3,657,111,862 73.19
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ 4,972,700,533 100.00 4,996,720,842 100.00

งบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

รายการ 2559 ร้อยละ 2558 ร้อยละ
รายได้จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่า 357,489,612 86.79 176,446,651 83.86
รายได้จากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 53,271,385 12.93 33,013,758 15.69
รายได้ดอกเบี้ย 1,007,257 0.25 957,507 0.45
รายได้อื่น 137,198 0.03 - -
รวมรายได้ 411,905,452 100.00 210,417,916 100.00
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 11,771,492 3.37 6,377,861 3.09
ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน 15,076,198 4.32 8,174,791 3.96
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,623,873 0.47 822,445 0.40
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 3,628,297 1.04 1,275,907 0.62
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,526,109 0.44 1,001,342 0.48
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย 6,790,405 1.94 3,692,051 1.79
ดอกเบี้ยจ่าย 47,947,866 13.73 25,936,101 12.55
ค่าใช้จ่ายอื่น 9,475,825 2.71 2,330,379 1.13
รวมค่าใช้จ่าย 97,840,065 28.02 49,610,877 24.02
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 314,065,387 89.94 160,807,039 77.85
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน   - -
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (62,693,254) (17.95) (3,859,897) (1.87)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (62,693,254) (17.95) (3,859,897) (1.87)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 251,372,133 71.98 156,946,782 75.98

งบกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

รายการ 2559 2558
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน 231,130,320 (4,501,206,464)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (336,472,405) 4,676,983,957
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ (105,342,085) 175,777,493
เงินฝากธนาคารต้นงวด 175,777,493 -
เงินฝากธนาคารปลายงวด 70,435,408 175,777,493


อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

(หน่วย : บาท)

อัตราส่วนทางการเงิน 2559 2558
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด/ปี (บาท) 3,616,803,645 3,657,111,862
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด/ปี (บาท) 3,666,149,994 3,643,350,852
อัตราส่วนของรายได้จากเงินลงทุนรวมสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 76.25 76.42
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด/ปี (ร้อยละ) 2.67 1.36
อัตราส่วนของรายได้จากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด/ปี (ร้อยละ) 11.24 5.78
อัตราส่วนหนี้สินต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด/ปี (ร้อยละ) 36.98 36.77
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)*
0.13 131.55

*มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร และคำนวณโดยใช้วิธีถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาที่มีอยู่ในระหว่างงวด