งบการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ


งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : บาท)

รายการ 2560 ร้อยละ 2559 ร้อยละ
สินทรัพย์
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน: 4,792,951,897 บาท) 4,716,900,000 94.95 4,725,000,000 95.02
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน: จำนวน 151,632,053 บาท และ 2559: จำนวน 150,000,000 บาท) 153,399,331 3.09 151,398,746 3.04
เงินฝากธนาคาร 78,801,103 1.59 70,435,408 1.42
ลูกหนี้
จากการให้เช่า 1,068,715 0.02 512,782 0.01
จากดอกเบี้ย 34,708 0.00 27,644 0.00
ลูกหนี้อื่น 13,496 0.00 483,816 0.01
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 16,623,455 0.33 23,395,308 0.47
สินทรัพย์อื่น 1,155,785 0.02 1,446,829 0.03
รวมสินทรัพย์ 4,967,996,593 100.00 4,972,700,533 100.00
หนี้สิน
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 19,267,847 0.39 20,182,885 0.41
เงินมัดจำค่าเช่า 127,527,382 2.57 133,600,205 2.69
ค่าเช่ารับล่วงหน้า 1,439,753 0.03 2,113,798 0.04
เงินกู้ยืมระยะยาว 1,200,000,000 24.15 1,200,000,000 24.13
รวมหนี้สิน 1,348,234,982 27.14 1,355,896,888 27.27
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนจดทะเบียนหน่วยทรัสต์ 357,890,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.83 บาท (31 ธันวาคม 2559: มูลค่าหน่วยละ 10.00 บาท) 3,518,058,700 70.81 3,578,900,000 71.97
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์หน่วยทรัสต์ 357,890,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.83 บาท (31 ธันวาคม 2559: มูลค่าหน่วยละ 10.00 บาท) 3,518,058,700 70.81 3,578,900,000 71.97
กำไรสะสม 101,702,911 2.05 37,903,645 0.76
สินทรัพย์สุทธิ 3,619,761,611 72.86 3,616,803,645 72.73
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ 4,967,996,593 100.00 4,972,700,533 100.00
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.1141 10.1059

งบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : บาท)

รายการ 2560 ร้อยละ 2559 ร้อยละ
รายได้จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่า 354,605,188 87.92 357,489,612 86.79
รายได้จากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 38,259,923 9.49 53,271,385 12.93
รายได้ดอกเบี้ย 855,177 0.21 1,007,257 0.25
รายได้อื่น 9,603,977 2.38 137,198 0.03
รวมรายได้ 403,324,265 100.00 411,905,452 100.00
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 11,628,990 2.88 11,771,492 2.86
ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน 14,962,677 3.71 15,076,198 3.66
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,630,223 0.40 1,623,873 0.39
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 6,618,541 1.64 3,628,297 0.88
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,649,649 0.41 1,526,109 0.37
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย 6,771,852 1.68 6,790,405 1.65
ดอกเบี้ยจ่าย 46,322,192 11.49 47,947,866 11.64
ค่าใช้จ่ายอื่น 16,581,329 4.11 9,475,825 2.30
รวมค่าใช้จ่าย 106,165,453 26.32 97,840,065 23.75
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 297,158,812 73.68 314,065,387 76.25
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 714,774 0.18 - -
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (6,814,190) (1.69) (62,693,254) (15.22)
รวมรายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (6,099,416) (1.51) (62,693,254) (15.22)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 291,059,396 72.17 251,372,133 61.03

งบกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : บาท)

รายการ 2560 2559
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน 341,362,577 231,130,320
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (332,996,882) (336,472,405)
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 8,365,695 (105,342,085)
เงินฝากธนาคารต้นปี 70,435,408 175,777,493
เงินฝากธนาคารปลายปี 78,801,103 70,435,408


อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

(หน่วย : บาท)

อัตราส่วนทางการเงิน 2560 2559 2558
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี/งวด (บาท) 3,619,761,611 3,616,803,645 3,657,111,862
มูลคค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด (บาท) 3,621,768,282 3,666,149,994 3,643,350,852
อัตราส่วนของรายได้จากเงินลงทุนรวมสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 73.68 76.25 76.42
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่าง ปี/งวด (ร้อยละ) 2.93 2.67 1.36
อัตราส่วนของรายได้จากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัว เฉลี่ยระหว่างปี/งวด (ร้อยละ) 11.14 11.24 5.78
อัตราส่วนหนี้สินต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด (ร้อยละ) 37.23 36.98 36.77
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุน ระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด (ร้อยละ) * 0.17 0.13 131.55

* มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร และคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาที่มีอยู่ในระหว่าง ปี/งวด