ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์เเละสิทธิการเช่า

อมตะซัมมิทโกรท

ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน

AMATAR

10.80 THB

เปลี่ยนแปลง (%) 0.93%
ปริมาณซื้อขาย (หน่วย) 29,100
ปรับปรุงเมื่อ: 17 ตุลาคม 2560 16:39

ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์เเละสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท

กองทรัสต์มีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินที่กองทรัสต์ใช้ในการลงทุนเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าของโครงการ ("ทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก") ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

NAV

10.1125

เปลี่ยนแปลง (%)

0.12%

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ(บาท)

3,619,189,824.50

ณ วันที่ : 30 มิถุนายน 2560

เอกสารดาวน์โหลด

รายงานประจำปี
2559

ดาวน์โหลด