นโยบายการลงทุนของ AMATAR

นโยบายการลงทุนของ AMATAR

กองทรัสต์จะมุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์

ในการเข้าลงทุนดังกล่าว ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน ได้แก่ กรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารโรงงานโดยจำนวนเงินที่กองทรัสต์จะใช้ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จะกำหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระประกอบกับผลประกอบการของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน และปัจจัยอื่นๆ โดยราคาที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนนั้นอาจแตกต่างจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ทั้งนี้ ในการระดมทุน ผู้จัดการกองทรัสต์จะกำหนดราคาของหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย โดยคำนึงถึงผลการสำรวจความต้องการของนักลงทุน (Bookbuilding) สภาวะตลาดทุนขณะนั้นๆ รวมถึงระดับผลตอบแทนเฉลี่ยที่นักลงทุนคาดหวัง และจะทำการออกเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายดังกล่าวให้กับผู้ลงทุน ทั้งที่เป็นผู้ลงทุนรายย่อยและ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน

อย่างไรก็ตามนอกจากการเข้าลงทุนหลักในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารโรงงานแลว้ ในการเข้าลงทุนครั้งต่อไปทางบริษัทอาจมองถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ เช่น คลังสินค้าให้เช่า, สำนักงานให้เช่า ฯลฯ