มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
31 มี.ค. 2562 3,620,150,934.78 10.1152
31 ธ.ค. 2561 3,600,433,395.96 10.0601
30 ก.ย. 2561 3,639,443,422.09 10.1691
29 มิ.ย. 2561 3,637,635,007.40 10.1641
30 มี.ค. 2561 3,633,320,795.96 10.1520
29 ธ.ค. 2560 3,618,472,822.92 10.1105
29 ก.ย. 2560 3,628,168,231.82 10.1376
30 มิ.ย. 2560 3,619,189,824.50 10.1125
31 มี.ค. 2560 3,614,725,103.33 10.1001
31 ธ.ค. 2559 3,616,803,644.96 10.1059
30 ก.ย. 2559 3,675,729,455.57 10.2705
30 มิ.ย. 2559 3,671,538,983.39 10.2588
31 มี.ค. 2559 3,664,128,326.80 10.2381
31 ธ.ค. 2558 3,657,111,861.64 10.2185
30 ก.ย. 2558 3,662,690,197.14 10.2341
30 มิ.ย. 2558 3,583,736,041.37 10.0135