มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
29 ก.ย. 2560 3,628,168,231.82 10.1376
30 มิ.ย. 2560 3,619,189,824.50 10.1125
31 มี.ค. 2560 3,614,725,103.33 10.1001
31 ธ.ค. 2559 3,616,803,644.96 10.1059
30 ก.ย. 2559 3,675,729,455.57 10.2705
30 มิ.ย. 2559 3,671,538,983.39 10.2588
31 มี.ค. 2559 3,664,128,326.80 10.2381
31 ธ.ค. 2558 3,657,111,861.64 10.2185
30 ก.ย. 2558 3,662,690,197.14 10.2341
30 มิ.ย. 2558 3,583,736,041.37 10.0135