รายละเอียดทรัพย์สิน

รายละเอียดทรัพย์สิน

กองทรัสต์เข้าลงทุนในที่ดินและอาคารโรงงานของบริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด ("อมตะ ซัมมิท" หรือ "ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์") ประกอบด้วยอาคารโรงงานจำนวน 88 โรง รวมเป็นพื้นที่ปล่อยเช่าประมาณ 160,578.52 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่ทั้งหมดจำนวน 224 ไร่ 1 งาน 82.1 ตารางวา ได้แก่

นิคมอุตสาหกรรม ประเภทการลงทุน รวม
(จำนวนอาคารโรงงาน)
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร โรงงาน
(Freehold)
สิทธิการเช่าในที่ดินและอาคาร โรงงาน
(Leasehold)
จำนวนอาคาร
โรงงาน
พื้นที่ให้เช่ารวม
(ตารางเมตร)
จำนวนอาคาร
โรงงาน
พื้นที่ให้เช่ารวม
(ตารางเมตร)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 25 48,408.00 60 105,508.02 85
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ - - 3 6,662.50 3

หมายเหตุ: สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรกของกองทรัสต์ โดยกองทรัสต์จะมีการเข้าลงทุนในลักษณะกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงาน (Freehold) คิดเป็นร้อยละ 34 ของมูลค่ารวมของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรกของกองทรัสต์และมีการเข้าลงทุนในลักษณะสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารโรงงาน (Leasehold) คิดเป็นร้อยละ 66 ของมูลค่ารวมของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรกของกองทรัสต์