ผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์

ชื่อ บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (Amata Summit Reit Management Company Limited)
เลขทะเบียนบริษัท 0105557048153
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 5
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-792-0089
โทรสาร 02-792-0090
เว็บไซต์ www.amatareit.com

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการดูแลจัดการกองทรัสต์ และกิจการอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต โดยมีบริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวนร้อยละ 99.997 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทนี้ ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์มีคุณสมบัติครบถ้วนโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558