โครงสร้าง AMATAR

โครงสร้าง AMATAR

 

หมายเหตุ: * ถือครองหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 17 แต่ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดของกองทรัสต์เฉพาะที่มีการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรก โดยจะถือครองเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปีนับจากวันที่สัญญาตกลงกระทำการระหว่างทรัสตี อมตะ ซัมมิท และ อมตะ คอร์ปอเรชัน มีผลใช้บังคับวันที่ 16 มิถุนายน 2558