โครงสร้าง AMATAR

โครงสร้าง AMATAR

 

หมายเหตุ: * มีการถือครองหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 17 แต่ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดของกองทรัสต์เฉพาะที่มีการออก และเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรก โดยจะถือครองเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปีนับจากวันที่สัญญาตกลงกระทำการที่จะเข้าทำระหว่างทรัสตีอมตะซัมมิท และ อมตะคอร์ปอเรชัน จะเข้าทำกันมีผลใช้บังคับ