ข้อมูลพื้นฐาน AMATAR

ข้อมูลพื้นฐาน AMATAR

ชื่อกองทรัสต์ (ไทย) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท ("ทรัสต์" หรือ "รีทส์")
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ) Amata Summit Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust ("Trust" or "REIT")
ชื่อย่อ AMATAR
ทุนจดทะเบียน 3,478,690,800 บาท
ทุนชำระแล้ว 3,478,690,800 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ 9.72 บาท
อายุทรัสต์ ทรัสต์ไม่กำหนดอายุ
ประเภทหน่วยทรัสต์ ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์
(REIT Manager)
บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ที่ตั้ง: 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 5
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02 792 0089 โทรสาร: 02 318 1096
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(Property Manager)
บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด
ที่ตั้ง : 700 หมู่ 1 ตำบลคลองตำหรุ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038 939 007
ทรัสตี (Trustee) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ที่ตั้ง : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02 673 3999 โทรสาร: 02 673 7809
ประเภทธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและทรัสตี
ผู้สอบบัญชี นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02 264 9090