ข้อมูลพื้นฐาน AMATAR

ข้อมูลพื้นฐาน AMATAR

ชื่อกองทรัสต์ (ไทย) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท ("ทรัสต์" หรือ "รีทส์")
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ) Amata Summit Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust ("Trust" or "REIT")
ชื่อย่อ AMATAR
ทุนจดทะเบียน 3,478,690,800 บาท
ทุนชำระแล้ว 3,478,690,800 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ 9.72 บาท
อายุทรัสต์ ทรัสต์ไม่กำหนดอายุ
ประเภทหน่วยทรัสต์ ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
ทรัสตี (Trustee) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
 ที่ตั้ง อาคาร ธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2673 3999, โทรสาร. 0 2673 3988
ประเภทธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและทรัสตี
ผู้สอบบัญชี นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110