การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2559
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2559
ดาวน์โหลด